Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι: /usr/sbin/sendmail

  • 3 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;