Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις Ονομάτων;

Η μεταβίβαση χρήσης Ονόματος Χώρου [.gr] επιτρέπεται και πραγματοποιείται με σχετική διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 14 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ, μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα. Η μεταβίβαση Ονόματος Χώρου [.gr] αποτελεί χρεώσιμη πράξη.
Δηλώση μεταβίβασης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr και Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ μπορεί να κατατεθεί στο Μητρώο το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της περιόδου εκχώρησης του Ονόματος.
  • 170 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Έχω αλλάξει διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αλλαγές των...

 Πώς μπορεί να γίνει μεταβολή στο ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του δικαιούχου;

Μεταβολή στο...

 Δεν επιθυμώ πλέον το Όνομα που μου είχε εκχωρηθεί

Διαγραφή ενός...