Λειτουργία Ονόματος Χώρου [.gr]

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες, όπως το ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr;

Η εκχώρηση Ονομάτων...

 Αν μου εκχωρηθεί ένα Όνομα [. GR ] μπορεί να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο Όνομα, με την ίδια ή άλλη κατάληξη;

Τα Ονόματα Χώρου [.gr]...

 Πόση διάρκεια έχει η εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr];

Η διάρκεια...

 Τι κόστος έχει μια εκχώρηση;

Το κόστος για την...

 Σε πόσες εκχωρήσεις έχω δικαίωμα;

Σύμφωνα με...