Τι είναι το Μητρώο;

Η Βάση Δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr και των Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείμενο δηλώσεων καταχώρησης, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την ΕΕΤΤ με Απόφασή της. Επιπλέον, ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Εξυπηρετητών Ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Το Μητρώο ανήκει στην ΕΕΤΤ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του.
  • 8 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου...

 Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό...

 Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος...

 Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας...

 Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

Κωδικός...