Προστασία των καταναλωτών

Ν.2251/1994
Προστασία του Καταναλωτή
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1.Η Πολιτεία µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών.
2. Η Πολιτεία µεριµνά ιδίως για:
α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
β) τα οικονοµικά τους συµφέροντα,
γ) την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,
δ) το δικαίωµα ακρόασής τους σε θέµατα που τους αφορούν και
ε) την πληροφόρηση και επιµόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέµατα.
3. Οι διατάξεις που προστατεύουν τους καταναλωτές ισχύουν τόσο στον
ιδιωτικό τοµέα όσο και για τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής του
δηµοσίου τοµέα και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
4. Κατά την έννοια αυτού του νόµου:
α) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο
προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή
το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον
τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης του
διαφηµιστικού µηνύµατος.
β) Προµηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση
της επαγγελµαικής ή επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, προµηθεύει
προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προµηθευτής είναι και ο
διαφηµιζόµενος. Προµηθευτής είναι επίσης και ο παραγωγός ως προς την
ευθύνη του για ελαττωµατικά προϊόντα.
Άρθρο 2
1.Οροι που έχουν διαπιστωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθµό
µελλοντικών συµβάσεων (γενικοί όροι των συναλλαγών) δεν δεσµεύουν τον
καταναλωτή, αν κατά την κατάρτιση της σύµβασής τους αγνοούσε ανυπαιτίως
και ο προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη
δυνατότητα να λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους.
2. Οι γενικοί όροι συµβάσεων και παρεπόµενων συµφωνιών, που
καταρτίζονται στην Ελλάδα, διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα.
Εξαιρούνται οι γενικοί όροι των διεθνών συναλλαγών.
3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές
µέρος του εγγράφου της σύµβασης.
4. Όροι που συµφωνήθηκαν ύστερα από διαπραγµάτευση µεταξύ των
συµβαλλοµένων (ειδικοί όροι) είναι επικρατέστεροι από τους αντίστοιχους
γενικούς όρους.
5. Κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η
ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Γενικοί όροι συναλλαγών που
διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτο για λογαριασµό
του προµηθευτή, σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του
καταναλωτή.
"Ειδικά, όταν ελέγχεται το περιεχόµενο του γενικού όρου συναλλαγών στο
πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 9 του άρθρου 10 (συλλογική δικαστική
προστασία) και της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου προτιµάται η
δυσµενέστερη για τον καταναλωτή ερµηνευτική εκδοχή, εφόσον αυτή οδηγεί
σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού όρου».
«6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσµα τη διατάραξη της
ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος
του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός
χαρακτήρας γενικού όρου ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού
ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση, ο
σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες
οι υπόλοιπες ρήτρες της σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή
εξαρτάται».
7. «Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που:».
α) παρέχουν στον προµηθευτή, χωρίς εύλογη αιτία, υπερβολικά µεγάλη
προθεσµία αποδοχής της πρότασης του καταναλωτή για σύναψη σύµβασης,
β) περιορίζουν τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των
προµηθευτών,
γ) προβλέπουν προθεσµία καταγγελίας της σύµβασης υπερβολικά σύντοµη για
τον καταναλωτή ή υπερβολικά µακρά για τον προµηθευτή,
δ) συνεπάγονται την παράταση ή ανανέωση της σύµβασης για χρονικό
διάστηµα υπερβολικά µακρό, αν ο καταναλωτής δεν την καταγγείλει σε
ορισµένο χρόνο,
ε) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το δικαίωµα µονοµερούς τροποποίησης ή
λύσης της σύµβασης χωρίς ορισµένο ειδικό και σπουδαίο λόγο,
στ) επιτρέπουν στον προµηθευτή να καταγγείλει σύµβαση αόριστης
διάρκειας χωρίς εύλογη προθεσµία,
ζ) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το δικαίωµα να κρίνει µονοµερώς αν η
παροχή του είναι σύµφωνη µε τη σύµβαση,
η) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το απεριόρισο δικαίωµα να ορίζει
µονοµερώς το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής του,
θ) ορίζουν ότι η παροχή δεν είναι υποχρεωτικό να ανταποκρίνεται στις
ουσιώδεις για τον καταναλωτή προδιαγραφές, στο δείγµα, στις ανάγκες της
ειδικής χρήσης, για την οποία την προορίζει ο καταναλωτής και την οποία
αποδέχεται ο προµηθευτής ή στο συνηθισµένο προορισµό της,
ι) επιτρέπουν στον προµηθευτή να µην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του
χωρίς σπουδαίο λόγο,
ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίµηµα αόριστο και δεν επιτρέπουν
τον προσδιορισµό του µε κριτήρια ειδικά καθορισµένα στη σύµβαση και
εύλογα για τον καταναλωτή,
ιβ) περιορίζουν την ευθύνη του προµηθευτή για κρυµµένα ελαττώµατα του
πράγµατος,
ιγ) αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρµετρα την ευθύνη του προµηθευτή,
ιδ) προβλέπουν τη µετακύληση της ευθύνης του πωλητή, ή του εισαγωγέα
αποκλειστικά στον παραγωγό του αγαθού ή σε άλλον,
ιε) περιορίζουν την υποχρέωση του προµηθευτή να τηρεί τις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει οι εντολοδόχοι του ή εξαρτούν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του από την τήρηση ειδικής τυπικής διαδικασίας,
ιστ) επιτρέπουν στον προµηθευτή να καταγγέλλει τη σύµβαση κατά την
κρίση του, αν η ίδια ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή, ή να
παρακρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί για παροχές που δεν έχουν ακόµη
εκτελεσθεί από αυτόν, όταν τη σύµβαση καταγγέλλει ο ίδιος,
ιζ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώµατά τους σε
περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του
προµηθευτή, ακόµη και αν τον προµηθευτή βαρύνει πταίσµα,
ιη) εµποδίζουν τον καταναλωτή να υπαναχωρήσει (από τη σύµβαση), όταν η
αύξηση του τιµήµατος σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης είναι
υπερβολική γι' αυτόν,
ιθ) αποκλείουν ή περιορίζουν τη νόµιµη ευχέρεια του καταναλωτή να µην
εκτελέσει τη σύµβαση,
κ) απαγορεύουν στον καταναλωτή να επισχέσει εν όλω ή εν µέρει την
καταβολή του τιµήµατος, όταν ο προµηθευτής δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του,
κα) επιβάλλουν στον καταναλωτή που πιστώθηκε µε το τίµηµα των αγαθών ή
υπηρεσιών να εκδώσει µεταχρονολογηµένη επιταγή,
κβ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τις ενστάσεις του κατά
τρίτου που διαδέχεται τον προµηθευτή στη σχέση µε τον καταναλωτή,
κγ) απαγορεύουν στον καταναλωτή να προτείνει σε συµψηφισµό προς
υποχρεώσεις του από τη σύµβαση οµοειδείς απαιτήσεις του κατά του
προµηθευτή,
κδ) βεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ορισµένους όρους της σύµβασης
ή την κατάσταση των προµηθευοµένων πραγµάτων ή την ποιότητα των
υπηρεσιών, ενώ πραγµατικά τα αγνοεί,
κε) υποχρεώνουν τον καταναλωτή να προκαταβάλει υπερβολικά µεγάλο µέρος
του τιµήµατος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης από τον προµηθευτή,
µολονότι ο προµηθευτής δεν ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει
παραγγελία του καταναλωτή µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές ή
χαρακτηριστικά, ούτε η παροχή του προµηθευτή συνιστάται σε υπηρεσίες µε
κράτηση,
κστ) επιτρέπουν στον προµηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή
υπέρµετρες εγγυήσεις,
κζ) αναστρέφουν το βάρος της απόδειξης σε βάρος του καταναλωτή ή
περιορίζουν υπέρµετρα τα αποδεικτικά του µέσα,
κη) περιορίζουν υπέρµετρα την προθεσµία, µέσα στην οποία ο καταναλωτής
οφείλει να υποβάλει στον προµηθευτή τα παράπονα ή να εγείρει τις
αξιώσεις του κατά του προµηθευτή,
κθ) αναθέτουν στον προµηθευτή χωρίς σπουδαίο λόγο την αποκλειστικότητα
της συντήρησης και των επισκευών του πράγµατος και της προµήθειας των
ανταλλακτικών,
λ) επιβάλλουν στον καταναλωτή, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της παροχής
του, υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση, ή
λα) αποκλείουν την υπαγωγή των διαφορών από σύµβαση στο φυσικό τους
δικαστή µε την πρόβλεψη αποκλειστικής αλλοδαπής δικαιοδοσίας ή
διαιτησίας.
8. Ο προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την ακυρότητα ολόκληρης της
σύµβασης, για το λόγο ότι ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι είναι άκυροι
ως καταχρηστικοί.
«9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση όταν
η σύµβαση µεταξύ προµηθευτή και καταναλωτή συνδέεται στενά µε την
Ελλάδα ή άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από τη συµβατική επιλογή
δικαίου χώρας εκτός Ε.Ο.Χ.».
«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για κάθε όρο
σύµβασης που δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης.
Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής
διαπραγµάτευσης, όταν ο καταναλωτής δεν µπόρεσε να επηρεάσει το
περιεχόµενό του. Το γεγονός ότι για ορισµένα στοιχεία κάποιου όρου ή
για έναν µεµονωµένο όρο υπήρξε ατοµική διαπραγµάτευση δεν αποκλείει
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου στο υπόλοιπο της σύµβασης, εάν από το
σύνολο των περιστάσεων προκύπτει ότι πρόκειται για σύµβαση προσχώρησης.
Το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ατοµική διαπραγµάτευση φέρει ο
προµηθευτής».
Άρθρο 3
Συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος
1.Συµβάσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, που καταρτίζονται µε
πρωτοβουλία του προµηθευτή χωρίς ρητή πρόσκληση από τον καταναλωτή ή µε
επίσκεψη του προµηθευτή στον τόπο κατοικίας, διαµονής ή εργασίας του
καταναλωτή ή σε χώρο επιλογής του προµηθευτή έξω από το εµπορικό
κατάστηµά του, είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή, αν δεν καταρτισθούν µε
έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται:
α) το όνοµα ή η επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση του προµηθευτή και
αυτού που συµβάλλεται στο όνοµα και για λογαριασµό του προµηθευτή. Η
µνεία αριθµού ταχυδροµικής θυρίδας δεν αρκεί,
β) η χρονολογία και η πλήρης διεύθυνση του τόπου κατάρτισης της
σύµβασης,
γ) η περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των εµπορευµάτων ή
υπηρεσιών,
δ) οι όροι εκτέλεσης της σύµβασης και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος
παράδοσης των εµπορευµάτων ή παροχής των υπηρεσιών,
ε) η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή και οι όροι πληρωµής και ιδίως, σε
περίπτωση πίστωσης του τιµήµατος ή πληρωµής µε δόσεις, το πραγµατικό
επιτόκιο και το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο επιτοκίου και
στ) το κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δικαίωµα υπαναχώρησης
και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγµα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή
από τη σύµβαση.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και όταν η
σύµβαση καταρτίστηκε έπειτα από ρητή πρόσκληση του προµηθευτή από τον
καταναλωτή, έχει όµως αντικείµενο προϊόντα άλλα από εκείνα για τα οποία
έγινε η πρόσκληση, εκτός αν ο καταναλωτής γνώριζε ή ώφειλε να γνωρίζει
ότι και τα άλλα αυτά προϊόντα περιλαµβάνονται στις εµπορικές
δραστηριότητες του προµηθευτή ή αν τα προϊόντα αυτά σχετίζονται άµεσα
µε τα προϊόντα για τα οποία έγινε η πρόσκληση.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και όταν ο καταναλωτής
έχει υποβάλει προφορικά (πρόταση για κατάρτιση σύµβασης) υπό συνθήκες
όµοιες µε εκείνες των προηγούµενων παραγράφων, ακόµη και αν δεν
δεσµεύεται από την προσφορά του µέχρι την αποδοχή της από τον
προµηθευτή.
4. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων, ο καταναλωτής έχει
δικαίωµα υπαναχώρησης, που ασκείται µε συστηµένη επιστολή µέσα σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή του εγγράφου της σύµβασης ή από
την τυχόν µεταγενέστερη παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν στη σύµβαση
προβλέπεται µακρότερη προθεσµία. Παραίτηση από το δικαίωµα αυτό είναι
άκυρη.
5. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή µέρους του τιµήµατος, ακόµη και µε
µορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής αξιογράφων ή µε άλλη
µορφή κατά τη διάρκεια της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου.
6. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση φύλαξης ή επιστροφής του προϊόντος
που του έστειλε ο προµηθευτή για δοκιµή ή εξέταση ή ως δείγµα, εκτός αν
το ζήτησε ο ίδιος ή αν συµφωνήθηκε διαφορετικά.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται:
α) Στις πωλήσεις µικροπωλητών χωρίς µόνιµη εγκατάσταση.
β) Στις συµβάσεις για την κατασκευή, πώληση ή µίσθωση ακινήτων και στις
συµβάσεις που αφορούν άλλα δικαιώµατα σχετικά µε ακίνητα. Εν τούτοις οι
συµβάσεις προµήθειας αγαθών για την ενσωµάτωσή τους σε ακίνητα ή οι
συµβάσεις για την επισκευή ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων αυτού του άρθρου.
γ) Στις συµβάσεις για την προµήθεια τροφίµων, ποτών ή άλλων αγαθών, που
προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία
παραδίδουν κατ' οίκον διανοµείς σε τακτά ή συχνά διαστήµατα.
δ) Στις συµβάσεις για την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
ι) η σύµβαση συνάπτεται βάσει καταλόγου του προµηθευτή, τον οποίο ο
καταναλωτής είχε την ευκαιρία να συµβουλευθεί χωρίς να είναι παρών ο
αντιπρόσωπος του προµηθευτη,
ιι) προβλέπεται η εξακολούθηση της επαφής ανάµεσα στον αντιπρόσωπο του
προµηθευτή και στον καταναλωτή όσον αφορά τη συγκεκριµένη ή άλλη
µεταγενέστερη συναλλαγή, και
ιιι) τόσο ο κατάλογος όσο και σύµβαση πληροφορούν τον καταναλωτή ότι
έχει δικαίωµα να επιστρέψει τα αγαθά στον προµηθευτή µέσα σε χρονικό
διάστηµα όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή τους ή να
λύσει τη σύµβαση µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, χωρίς να αναλαµβάνει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, εκτός από µια εύλογη φροντίδα για τα αγαθά
αυτά.
ε) Στις ασφαλιστικές συµβάσεις, και
στ) Στις συµβάσεις µε αντικείµενο κινητές αξίες.
Άρθρο 4
Σύµβαση από απόσταση
"1. Σύµβαση από απόσταση, µε την έννοια αυτού του άρθρου, είναι κάθε
σύµβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός
συστήµατος προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που
οργανώνεται από τον προµηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του
προµηθευτή και του καταναλωτή, µε τη χρησιµοποίηση τεχνικής
επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη της
σύµβασης και της αποδοχής. Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, µε
την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα
έντυπα µε παραλήπτη, οι τυποποιηµένες επιστολές, τα διαφηµιστικά έντυπα
µε στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο µε ή χωρίς ανθρώπινη
παρέµβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ
(µικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) µε πληκτρολόγιο ή οθόνη
αµφίδροµης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η τηλεοµοιοτυπία
και η τηλεόραση.
2. Σύµβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν πριν από τη
σύναψη σύµβασης ο καταναλωτής δεν ενηµερώθηκε µε τα µέσα της
χρησιµοποιούµενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή, τηρουµένων των
αρχών της καλής π(στης κατά τις εµπορικές συναλλαγές, για τα ακόλουθα
ιδίως στοιχεία:
α) την ταυτότητα του προµηθευτή,
β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
γ) την τιµή, την ποσότητα και τις δαπάνες µεταφοράς, καθώς και το φόρο
προστιθέµενης αξίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην τιµή,
δ) τον τρόπο πληρωµής, παράδοσης και εκτέλεσης,
ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιµής,
στ) το δικαίωµα υπαναχώρησης,
ζ) το κόστος χρησιµοποίησης του µέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν
υπολογίζεται µε βάση άλλη εκτός των βασικών τιµολογίων, µε την
επιφύλαξη της παρ. 3του παρόντος άρθρου και
η) ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύµβασης στην περίπτωση συµβάσεων για
την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.
Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προµηθευτή και
ο εµπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή
οποιασδήποτε συζήτησης µε τον καταναλωτή".
3. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται µε τις δαπάνες της επικοινωνίας από
απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της
υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη
σύµβασης.
4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται στον καταναλωτή αγαθά ή να παρέχονται
υπηρεσίες χωρίς προηγούµενη παραγγελία εκ µέρους του, όταν αυτός
καλείται να τα αποκτήσει έναντι πληρωµής ή να τα επιτρέψει, έστω και
χωρίς να καταβάλει τις δαπάνες αποστολής. Αν η αποστολή αυτή
πραγµατοποιηθεί, ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να διαθέσει το αγαθό ή
την υπηρεσία, κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίµηµα,
εκτός αν η αποστολή οφείλεται σε προφανές λάθος, όποτε το θέτει, για
εύλογο χρόνο και εφόσον η φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας το επιτρέπει,
στη διάθεση του προµηθευτή. Η παράλειψη απάντησης δεν ισοδυναµεί σε
καµία περίπτωση µε συναίνεση.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν ο
προµηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό ή να παράσχει την υπηρεσία
που του παραγγέλθηκε, προµηθεύει όµως ισοδύναµο αγαθό ή παρέχει
ισοδύναµη υπηρεσία της ίδιας ποσότητας και στην ίδια τιµή,
γνωστοποιώντας εγγράφως στον καταναλωτή, ότι µπορεί να επιτρέψει το
προϊόν ή την υπηρεσία υποκατάστασης, εάν δεν µείνει ικανοποιηµένος,
"και ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον προµηθευτή". ∆εν
εµπίπτει στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και η αποστολή
δειγµάτων ή διαφηµιστικών δώρων.
6. Η χρησιµοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.
Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή η χρησιµοποίηση τεχνικών
επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης σύµβασης όπως τηλεφώνου αυτόµατης
κλήσης, τηλεοµοιοτυπίας (Φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου
ηλεκτρονικού µέσου επικοινωνίας.
7. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή µέρους του τιµήµατος, ακόµη και µε
µορφή αρραβώνα, εγγύησης, έκδοσης ή αποδοχής αξιογράφων ή άλλη µορφή,
πριν από την παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.
8. Οταν δεν αναφέρεται προθεσµία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη
σύµβασης, η παροχή οφείλεται το αργότερο τριάντα (3) ηµέρες µετά τη
λήψη της παραγγελίας από τον προµηθευτή.
"9. Η σύµβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός
δεν λάβει σε εύθετο χρόνο, κατά την εκτέλεση της σύµβασης και το
αργότερο κατά τη στιγµή της παράδοσης, όσον αφορά τα αγαθά, τα οποία
δεν πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, γραπτά και στη γλώσσα που
χρησιµοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύµβασης τις ακόλουθες τουλάχιστον
πληροφορίες:
α) τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,
β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή
καταστήµατος του προµηθευτή,
γ) τον τρόπο καταβολής του τιµήµατος, περιλαµβανοµένων των όρων
πίστωσης ή πληρωµής µε δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης,
δ) το δικαίωµα υπαναχώρησης και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγµα δήλωσης
υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύµβαση κατά την επόµενη παράγραφο,
ε) πληροφορίες σχετικές µε την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τις
υφιστάµενες εµπορικές εγγυήσεις και
στ) τους όρους καταγγελίας της σύµβασης, όταν πρόκειται για σύµβαση
αόριστου χρόνου ή διάρκειας µεγαλύτερης του ενός έτους".
10. Σε κάθε σύµβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να
υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν συµφωνήθηκε
µακρότερη προθεσµία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση.
Αποκλείεται η επιβάρυνσή του µε δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής.
Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών
αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και, για τις υπηρεσίες από
την παραλαβή των εγγράφων που ενηµερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει
συναφθεί η σύµβαση.
"Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 9, η προθεσµία υπαναχώρησης είναι
τρίµηνη. Εάν εντός της προθεσµίας των τριών µηνών παρασχεθούν οι εν
λόγω πληροφορίες, ο καταναλωτής θα διαθέτει από τη στιγµή αυτή την
προθεσµία υπαναχώρησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση
άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα
ανωτέρω, ο προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από
τον καταναλωτή ποσά εντός τριάντα (30) ηµερών".
"11. Στις περιπτώσεις που το τίµηµα καλύπτεται εν όλω ή εν µέρει από
πίστωση η οποία χορηγείται στον καταναλωτή είτε από τον προµηθευτή είτε
από τρίτον, δυνάµει συµφωνίας συναπτόµενης µεταξύ του τρίτου και του
προµηθευτή, τότε, εφόσον ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης
από τη σύµβαση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του
παρόντος άρθρου, µπορεί να καταγγελθεί κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και η σύµβαση πίστωσης, χωρίς καταβολή αποζηµίωσης.
Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της κάρτας πληρωµής του καταναλωτή στο
πλαίσιο σύµβασης από απόσταση ο καταναλωτής µπορεί να ζητήσει την
ακύρωση της πληρωµής κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την
επαναπίστωση για τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή την επιστροφή των ποσών
αυτών.
12. Η προσαγωγή της απόδειξης σχετικά µε την προηγούµενη ενηµέρωση, τη
γραπτή επιβεβαίωση ή την τήρηση των προθεσµιών και τη συγκατάθεση του
καταναλωτή βαρύνει τον προµηθευτή. Ρήτρες µε τις οποίες ο καταναλωτής
παραιτείται από την άσκηση των δικαιωµάτων που αναφέρει το παρόν άρθρο
ή ο προµηθευτής απαλλάσσεται των ευθυνών που απορρέουν από το παρόν
άρθρο είναι άκυρες. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε
κάθε περίπτωση όταν η σύµβαση µεταξύ προµηθευτή και ενός καταναλωτή
συνδέεται στενά µε την Ελλάδα ή άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ή κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ανεξάρτητα από τη
συµβατική επιλογή δικαίου τρίτης χώρας. Οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου ισχύουν µε την επιφύλαξη ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων ή
εναρµονισµένων προς αυτές εθνικών διατάξεων που διέπουν ορισµένους
τύπους συµβάσεων από απόσταση ή ορισµένες πλευρές αυτών".
"13" (11). Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται:
α) στους αυτόµατους διανοµείς,
β) στους εµπορικούς χώρους αυτόµατης πώλησης,
γ) στις συµβάσεις προµήθειας τροφίµων, ποτών ή άλλων αγαθών που
προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία
παραδίδουν κατ' οίκον διανοµείς σε τακτά ή συχνά διαστήµατα και
δ) στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε κράτηση που έχουν ως αντικείµενο
µεταφορές, κατάλυµα, σίτιση και ψυχαγωγία.
"14" (12). α. Κάθε προµηθευτής, ο οποίος προτίθεται να συνάπτει
συµβάσεις της παρ. 1 του παρόντος, υποχρεούται πριν από την έναρξη της
δραστηριότητάς του αυτής να ζητήσει την καταχώρισή του στο ειδικό
µητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Κανένας προµηθευτής δεν µπορεί να προτείνει τη σύναψη των ανωτέρω
συµβάσεων, εάν εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος δεν
εγγραφεί στο µητρώο αυτό.
β. Η ανωτέρω καταχώριση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση
των αναγκαίων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων από την αρµόδια δηµόσια
οικονοµική υπηρεσία και αποδεικνύεται µε βεβαίωση που χορηγείται από
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του να
αρνείται για σοβαρούς λόγους την εγγραφή ή να προβαίνει σε, εκτός των
κυρώσεων των προβλεπόµενων στην παρ. 3 του άρθρο 14 του παρόντος,
προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το εν λόγω µητρώο, αν διαπιστωθεί
παραβίαση από τον εν λόγω προµηθευτή των κειµένων διατάξεων. Η διαγραφή
αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση της σύµβασης, η δε απόφαση
κοινοποιείται στην Ενωση Τραπεζών και στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική
υπηρεσία.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
τήρησης του προαναφερθέντος µητρώου".
Άρθρο 5
"Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις"
1. Σε κάθε πώληση ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή
γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή µε σύµβολα διεθνώς καθιερωµένα, σαφείς
οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση
του προϊόντος και ενηµέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και
διατήρησή του. Εξαιρούνται τα απλά κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη
συντήρηση προϊόντα.
2. Κατά την πώληση, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώνει τον καταναλωτή
για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του
προϊόντος είναι ο εύλογα αναµενόµενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν
θα µπορεί να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, έστω και
έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από
την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση
του οικονοµικά ασύµφορη.
"3. Οταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προµηθευτής οφείλει να την
παρέχει γραπτώς ή µε άλλο τεχνικό µέσο αποτύπωσης που µπορεί να είναι διαθέσιµο
και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προµήθειας καινούργιων προϊόντων µε
µακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι
υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει µε απλή, ευανάγνωστη και
κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον την επωνυµία και τη
διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές
περιεχόµενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα
δικαιώµατα που παρέχει το εφαρµοστέο δίκαιο. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύµφωνη
µε τους κανόνες της καλής πίστης και να µην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες
εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε την πιθανή
διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχµής, η διάρκεια
της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση µε το χρόνο κατά τον οποίο
αναµένεται ότι θα παραµένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός
είναι συντοµότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους".

"4. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος
της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής µπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει την
τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η
εγγύηση αυτόµατα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή
ανταλλακτικό".
"5. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρµογή των διατάξεων του Αστικού
Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη
συνοµολογηµένων ιδιοτήτων. Εκ των προτέρων παραίτηση του καταναλωτή από την
προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές είναι άκυρη.
Σε διαφορά η οποία απορρέει από την πώληση καταναλωτικών αγαθών και φέρεται
ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το εφαρµοστέο σε αυτή
δίκαιο, εφαρµόζονται πάντοτε οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που διέπουν την
πώληση καταναλωτικών αγαθών κατά την έκταση που παρέχουν µεγαλύτερη
προστασία στον καταναλωτή."
6. Ο προµηθευτής καινουργών διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να
εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για
τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστηµα ίσο µε την πιθανή
διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, οφείλει να εξασφαλίζει στους
καταναλωτές την ευχέρεια προµήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν
προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύµφωνα µε τον προορισµό
τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.
Άρθρο 6
Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωµατικά προϊόντα
1.Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζηµία που οφείλεται σε ελάττωµα του
προϊόντος του.
2. Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης
ύλης ή συστατικού, καθώς και κάθε πρόσωπο που εµφανίζεται ως παραγωγός
του προϊόντος επιθέτοντας σε αυτό την επωνυµία, το σήµα ή άλλο
διακριτικό του γνώρισµα. Προϊόντα µε την έννοια αυτού του άρθρου
θεωρούνται και τα κινητά πράγµατα που ενσωµατώθηκαν ως συστατικά σε
άλλα πράγµατα κινητά ή ακίνητα. Προϊόντα θεωρούνται επίσης οι φυσικές
δυνάµεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύµα και η θερµότητα, εφόσον υπόκεινται
σε εξουσίαση, όταν περιορίζονται σε ορισµένο χώρο.
3. Οποιος εισάγει ένα προϊόν για πώληση, χρηµατοδοτική ή απλή µίσθωση ή
άλλης µορφής διανοµή στα πλαίσια της επαγγελµατικής εµπορικής του
δραστηριότητας ευθύνεται όπως ο παραγωγός.
4. Οταν η ταυτότητα του παραγωγού είναι άγνωστη, κάθε προµηθευτής του
προϊόντος θεωρείται για την εφαρµογή του νόµου αυτού παραγωγός, εκτός
αν µέσα σε εύλογο χρόνο ενηµερώσει τον καταναλωτή για την ταυτότητα του
παραγωγού ή εκείνου που του προµήθευσε το προϊόν. Το ίδιο ισχύει και
για τον προµηθευτή προϊόντων εισαγωγής, όταν η ταυτότητα του εισαγωγέα
είναι άγνωστη, έστω και αν η ταυτότητα του παραγωγού είναι γνωστή.
5. Ελαττωµατικά κατά την έννοια αυτού του άρθρου είναι το προϊόν, αν
δεν παρέχει την εύλογα αναµενόµενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών
συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εµφάνισής του, της εύλογα
αναµενόµενης χρησιµοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε
κυκλοφορία. ∆εν είναι ελαττωµατικό ένα προϊόν για µόνο το λόγο ότι
µεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο.
6. Στη ζηµία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η ζηµία
λόγω θανάτου ή σωµατικής βλάβης, καθώς και η βλάβη ή καταστροφή
εξαιτίας του ελαττωµατικού προϊόντος, κάθε περιουσιακού στοιχείου του
καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωµατικό προϊόν, εφόσον κατά τη
φύση του προοριζοαν και πραγµατικά χρησιµοποιήθηκε από τον ζηµιωθέντα
για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση.
7. Η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης διέπεται από τις διατάξεις που
ισχύουν για τις αδικοπραξίες. Το ίδιο ισχύει και για την ψυχική οδύνη
λόγω θανάτου.
8. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι:
α) δεν έθεσε το προϊόν σε κυκλοφορία,
β) το ελάττωµα δεν υπήρχε όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία,
γ) δεν κατασκεύασε το προϊόν αποβλέποντας στη διανοµή του και δεν το
διένειµε στα πλαίσια της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
δ) το ελάττωµα οφείλεται στο ότι το προϊόν κατασκευάστηκε σύµφωνα µε
κανόνες αναγκαστικού δικαίου θεσπισµένους από δηµόσια αρχή, ή
ε) όταν το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία, το επίπεδο επιστηµονικών και
τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε τη διαπίστωση του ελαττώµατος.
9. Ο παραγωγός συστατικού δεν ευθύνεται και αν αποδείξει ότι το
ελάττωµα οφείλεται στο σχεδιασµό του προϊόντος στο οποίο το συστατικό
έχει ενσωµατωθεί ή στις οδηγίες που παρέσχε ο κατασκευαστής του
προϊόντος, οπότε παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής του προϊόντος στο
οποίο ενσωµατώθηκε το συστατικό.
10. Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται για την ίδια ζηµία, τα
πρόσωπα αυτά ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του καταναλωτή και έχουν
κατ' αλλήλων δικαίωµα αναγωγής αναλόγως προς τη συµµετοχή τους στην
επέλευση της ζηµίας.
11. Η ευθύνη του παραγωγού δεν µειώνεται αν η ζηµία οφείλεται σωρευτικά
τόσο σε ελάττωµα του προϊόντος όσο και σε πράξη ή παράλειψη τριτου,
µπορεί όµως εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών να µειωθεί ή και να
αρθεί, όταν συντρέχει πταίσµα του ζηµιωθέντος ή προσώπου για το οποίο
ευθύνεται ο ζηµιωθείς.
12. Κάθε συµφωνία περιορισµού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη
του είναι άκυρη.
13. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζηµίες παραγράφοντια µετά
τριετία αφότου ο ζηµιωθείς πληροφορήθηκε ή ώφειλε να πληροφορηθεί τη
ζηµία, το ελάττωµα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από
την κυκλοφορία του συγκεκριµένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των
δικαιωµάτων του ζηµιωθέντος κατά του παραγωγού.
Άρθρο 7
Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών
1.Οι προµηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά µόνον ασφαλή
προϊόντα.
2. Ασφαλές θεωρείται ένα προϊόν όταν, συνήθεις ή ευλόγως προβλεπόµενες
συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειας χρήσης δεν
παρουσιάζει κανένα κίνδυνο η παρουσιάζει µόνο κινδύνους χαµηλού
επιπέδου που συνδέονται µε τη χρήση του προϊόντος και θεωρούνται ως
αποδεκτοί στα πλαίσια ενός υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και
ασφάλειας των προσώπων, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη:
α) των χαρακτηριστικών του προϊόντος, και ιδίως της σύνθεσής του, της
συσκευασίας του, του τρόπου συναρµολόγησής του και της συντήρησής του,
β) των επιπτώσεων που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα, στην περίπτωση που
είναι ευλόγως δυνατό να προβλεφθεί ότι τα προϊόντα αυτά θα
χρησιµοποιηθούν µαζί,
γ) της παρουσίασης του προϊόντος, της επισήµανσής του, των τυχόν
οδηγιών χρήσης του και του τρόπου διάθεσής του µετά τη χρήση του, καθώς
και κάθε άλλης οδηγίας που προέρχεται από τον κατασκευατή και
δ) των κατηγοριών των καταναλωτών που αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο
λόγω χρησιµοποιήσεως του προϊόντος, και ιδίως των παιδιών.
3. Μόνη η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθµού ασφαλείας ή προµήθειας
άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν µικρότερο κίνδυνο, δεν συνιστά επαρκή
λόγο για το χαρακτηρισµό ενός προϊόντος ως ανασφαλούς ή επικινδύνου.
4. Οι προµηθευτές θεωρούντια ότι συµµορφώθηκαν µε την υποχρέωση
διάθεσης ασφαλών προϊόντων, όταν αυτά ανταποκρίνονται προς τους κανόνες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ελληνικού ∆ικαίου, καθώς και προς τα
πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.
5. Προϊόντα που, χρησιµοποιούµενα υπό κανονικές και δυνάµενες να
προβλεφθούν συνθήκες, παρουσιάζουν σοβαρούς και άµεσους κινδύνους για
την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών, δεσµεύονται προληπτικώς από την
κατά περίπτωση αρµόδια αρχή. Η απόσυρση, η διάθεση υπό προϋποθέσεις, η
αποδέσµευση, η καταστροφή και γενικά η τύχη των ανωτέρω προϊόντων,
ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου ή του τυχόν άλλου αρµοδίου
Υπουργού.
Άρθρο 8
Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες
1.Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζηµία που προκάλεσε υπαιτίως
κατά την παροχή των υπηρεσιών.
2. ∆εν είναι υπηρεσία, µε την έννοια αυτού του άρθρου, παροχή η οποία
έχει ως άµεσο και αποκλειστικό αντικείµενο την κατασκευή προϊόντων ή τη
µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων ή δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο
ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας.
3. Ο ζηµιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία και την αιτιώδη
συνάφεια µεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζηµίας.
4. Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης
υπαιτιότητας. Για την εκτίµηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαµβάνονται
υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών
συνθηκών και ιδιαίτερα:
Α) η φύση και το αντικείµενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε το βαθµό
επικινδυνότητάς της,
β) η εξωτερική µορφή της υπηρεσίας,
γ) ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας,
δ) η ελευθερία δράσης που αφήνεται στο ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της
υπηρεσίας,
ε) το αν ο ζηµιωθείς ανήκει σε κατηγορία µειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων
προσώπων και
στ) το αν η παρεχόµενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του
παρέχοντος.
5. Μόνη η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο
παροχής της υπηρεσίας ή µεταγενέστερα δεν συνιστά υπαιτιότητα.
6. Οι διατάξεις για την συνυπευθυνότητα, τη µείωση ή άρση της ευθύνης
και την απαγόρευση απαλλακτικών ρητρών των παραγράφων 10, 11 και 12 του
άρθρου 6 εφαρµόζονται αναλογικά και στην ευθύνη του παρέχοντος
υπηρεσίες.
Άρθρο 9
∆ιαφήµιση
1.∆ιαφήµιση κατά την έννοια του νόµου αυτού είναι κάθε ανακοίνωση που
γίνεται στα πλαίσια εµπορικής, βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή
επαγγελµατικής δραστηριότητας µε στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών
ή υπηρεσιών.
2. Απαγορεύεται κάθε διαφήµιση το περιεχόµενο ή η µορφή της οποίας
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη στα πρόσωπα στα οποία
απευθύνεται ή στων οποίων τη γνώση περιέρχεται και, εξαιτίας της πλάνης
αυτής, µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική τους συµπεριφορά
(παραπλανητική διαφήµιση).
3. Για να κριθεί αν µια διαφήµιση είναι παραπλανητική, λαµβάνονται
υπόψη όλα τα στοιχεία της και ιδίως οι ενδείξεις σχετικά µε:
α) τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας...

 Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Σε κάθε πακέτο...

 Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή 1.1 H GreekHost.gr, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία,...

 Ασφάλεια συναλλαγών

H Greek Host χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256 bit , για ασφαλείς on-line...

 Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών

Tο παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών της...